Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na diskusní setkání

Kulatý stůl Žofínského fóra

Malý sál paláce Žofín 11. prosince 2018 od 9:30 hodin.

Praha – přátelské místo pro investory?

K diskusi na uvedené hlavní téma přizveme primátora Hl. města Prahy Zdeňka Hřiba,

dále

Marcelu Pavlovou

Renátu Pintovou Královou

Zdenku Klapalovou

náměstkyni pro řízení sekce stavebního práva MMR

předsedkyni Sdružení pro architekturu

prezidentku Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí

a rovněž starosty a zástupce stavebních úřadů pražských městských částí, investory (CENTRAL GROUP) a další hosty

Moderují: Pavel Kliment, KPMG Česká republika a Jiří Vaníček, Agentura NKL s.r.o.

Změna programu vyhrazena!

Základní diskusní okruhy: Změna legislativy jako základní předpoklad urychlení stavebního řízení, představení plánovaných změn legislativy v krátkodobém časovém horizontu, vztah města a investora, povolovací proces a nutnost jeho změn a urychlení, pohled stavebního úřadu na jeho zdlouhavý průběh. Jak Prahu vnímají zahraniční investoři? Je naše hlavní město pro tyto investory vstřícné? Jak tyto i další otázky vnímá investor…

Dovolujeme si Vás pozvat

na Kulatý stůl Žofínského fóra.

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

Dovolujeme si Vás pozvat

na Kulatý stůl Žofínského fóra.

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.